* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .eu, .com, .ee, .lv, .lt, .net, .org, .info, .ru, .spb.ru, .com.ru, .рус, .us